Statut
Statut
Colegiul Farmacistilor din Romania
Statut

din 15/07/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 15/07/2009

al Colegiului Farmacistilor din Romania


CAPITOLUL I
Principii generale

Art. 1. - (1) Colegiul Farmacistilor din Romania se organizeaza si functioneaza
in baza Legii nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum si
organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania si a prezentului
statut ca organizatie profesionala nationala a farmacistilor cu drept de libera
practica, fiind o institutie de interes public, neguvernamentala, apolitica si fara
scop patrimonial.
(2) Colegiul Farmacistilor din Romania are personalitate juridica si este
autonom in raport cu orice autoritate publica, exercitandu-si atributiile fara
posibilitatea vreunei imixtiuni.
Art. 2. - Colegiul Farmacistilor din Romania are ca principal obiect de activitate
controlul si supravegherea exercitarii profesiei de farmacist, aplicarea legilor si
regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiei,
reprezentarea intereselor profesiei de farmacist si pastrarea prestigiului acestei
profesii in cadrul vietii sociale.
Art. 3. - Ca autoritate publica si profesionala, Colegiul Farmacistilor din
Romania realizeaza atributiile prevazute de lege si de prezentul statut, in cinci
domenii principale de activitate:
a) profesional;
b) etic si deontologic;
c) jurisdictie profesionala si litigii;
d) economico-social;
e) administrativ si organizatoric.
Art. 4. - (1) La nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, se
organizeaza si functioneaza cate un colegiu al farmacistilor cu drept de libera
practica din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
(2) Farmacistii inscrisi si luati in evidenta colegiilor teritoriale sunt membri ai
Colegiului Farmacistilor din Romania.
(3) Nici un colegiu teritorial nu poate functiona in afara Colegiului Farmacistilor
din Romania.
Art. 5. - Intre Colegiul Farmacistilor din Romania si colegiile teritoriale exista, in
conditiile legii si ale prezentului statut, autonomie organizatorica, functionala si
financiara.
Art. 6. - (1) Ca organizatie profesionala, Colegiul Farmacistilor din Romania
apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate
sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a
farmacistului in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre farmacisti a
obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de sanatatea publica.
(2) In vederea realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1), Colegiul Farmacistilor
din Romania colaboreaza, in conditiile legii, cu toate institutiile competente.
Art. 7. - (1) Colegiul Farmacistilor din Romania, prin organismele sale, este
reprezentant al corpului profesional din Romania in relatiile cu autoritatile si cu
institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale.
(2) Pentru indeplinirea atributiilor si obiectivelor conferite de lege si de
prezentul statut, organele reprezentative ale Colegiului Farmacistilor din
Romania pot intra in relatii cu diferite organisme similare din alte state.
Art. 8. - Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Colegiului
Farmacistilor din Romania se va face, de jos in sus, cu respectarea principiilor
democratice si a egalitatii tuturor membrilor.
Art. 9. - (1) Sediul Colegiului Farmacistilor din Romania este in municipiul
Bucuresti.
(2) Emblema cu sigla Colegiului Farmacistilor din Romania este prevazuta in
anexa la prezentul statut.

CAPITOLUL II
Atributiile Colegiului Farmacistilor din Romania

Art. 10. - Colegiul Farmacistilor din Romania are urmatoarele atributii:
a) asigura aplicarea legilor, regulamentelor si normelor care organizeaza si
reglementeaza exercitarea profesiei de farmacist;
b) apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in
toate sferele de activitate; apara onoarea, libertatea si independenta profesionala
a farmacistului, precum si dreptul acestuia de decizie in exercitarea actului
profesional; asigura respectarea de catre farmacisti a obligatiilor ce le revin;
c) elaboreaza si adopta Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului
Farmacistilor din Romania si Codul deontologic al farmacistului;
d) controleaza si supravegheaza modul de exercitare a profesiei de farmacist,
indiferent de forma de exercitare si de unitatea la care se desfasoara, asigurand
aplicarea legilor si a regulamentelor specifice;
e) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si cu Ministerul Educatiei si Cercetarii la
formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a farmacistilor;
f) avizeaza, conform regulamentelor de organizare si functionare ale unitatilor
farmaceutice, fisa de atributii a postului de farmacist, intocmita in mod obligatoriu
la nivelul fiecarei farmacii;
g) actioneaza atat singur, cat si impreuna cu institutiile publice in vederea
asigurarii calitatii actului profesional in unitatile farmaceutice;
h) stabileste capacitatea de contractare a farmaciilor aflate in raporturi
contractuale cu sistemul de asigurari sociale de sanatate, in functie de criteriile
elaborate de Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din Romania si de
Ministerul Sanatatii;
i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si il sprijina, prin reprezentantii sai, in
activitatea de inspectie farmaceutica organizata de Ministerul Sanatatii;
j) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea metodologiei de acordare a
gradului profesional si a tematicii de concurs;
k) impreuna cu Ministerul Sanatatii si cu Ministerul Educatiei si Cercetarii,
organizeaza forme de educatie continua si de ridicare a gradului de competenta
profesionala a membrilor sai;
l) controleaza modul in care sunt respectate de catre angajatori independenta
profesionala si dreptul de decizie profesionala ale farmacistului;
m) reprezinta si apara interesele membrilor, la solicitarea acestora, in fata
angajatorilor;
n) promoveaza si stabileste relatii pe plan extern cu institutii si organizatii
similare;
o) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea reglementarilor profesiei
de farmacist;
p) organizeaza judecarea cazurilor de incalcare a normelor de deontologie
profesionala ori a celor care reglementeaza exercitarea profesiei sau a actului
profesional;
q) stabileste, in functie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat
in cadrul asigurarilor de raspundere civila profesionala pentru membrii sai;
r) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea
activitatii profesionale de catre farmacistii cetateni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai
Confederatiei Elvetiene;
s) avizeaza, conform legii, structura retelei farmaceutice la nivel national.
Art. 11. - (1) In exercitarea atributiilor prevazute de prezentul statut, Colegiul
Farmacistilor din Romania, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de
a formula actiune in justitie in nume propriu sau in numele membrilor sai.
(2) Decizia privind deschiderea actiunii apartine Biroului executiv al Consiliului
national al Colegiului Farmacistilor din Romania, respectiv consiliului colegiului
teritorial.
Art. 12. - (1) Colegiul Farmacistilor din Romania participa, alaturi de celelalte
institutii implicate, la elaborarea contractului-cadru privind furnizarea serviciilor
farmaceutice in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si, impreuna cu
casele de asigurari de sanatate teritoriale, stabileste necesarul estimativ de
servicii farmaceutice si il prezinta Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(2) In cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania se va infiinta o comisie care
va urmari indeplinirea de catre farmaciile aflate in raporturi contractuale cu
sistemul de asigurari sociale de sanatate a obligatiilor contractuale. In acest sens
comisia va colabora cu toate institutiile implicate si va actiona prin toate
mijloacele legale pentru indeplinirea obligatiilor contractuale de catre toate partile
implicate.
(3) Trimestrial comisia va prezenta, in baza datelor furnizate de partenerii
contractuali, consiliului colegiului teritorial un raport privind modul in care
farmaciile respecta obligatiile contractuale si drepturile asiguratilor, problemele
aparute in urma derularii raporturilor contractuale si propune masurile ce trebuie
luate in vederea imbunatatirii activitatii farmaciilor.

CAPITOLUL III
Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania.
Drepturi si obligatii

SECTIUNEA 1
Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania

Art. 13. - (1) Sunt membri ai Colegiului Farmacistilor din Romania toti
farmacistii, cetateni romani, domiciliati in Romania, autorizati sa practice profesia
de farmacist, precum si, la cerere, farmacistii pensionari care nu mai desfasoara
activitate profesionala.
(2) Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania sunt inscrisi in Registrul
farmacistilor din Romania, registru ce se publica pe site-ul oficial al colegiului.
Art. 14. - (1) La cerere, membrii Colegiului Farmacistilor din Romania care, din
motive obiective, intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de
farmacist pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.
(2) Intreruperea sau suspendarea activitatii pe o durata mai mare de 5 ani
atrage de drept pierderea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din
Romania si, pe cale de consecinta, pierderea dreptului de libera practica.
(3) Pe durata suspendarii, la cerere, a calitatii de membru al Colegiului
Farmacistilor din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din
prezentul statut.
(4) Reinscrierea in cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania si reluarea
activitatii profesionale dupa o intrerupere a exercitarii profesiei mai mare de 5 ani
se pot face numai in conditiile legii si cu avizul favorabil al Consiliului national al
Colegiului Farmacistilor din Romania, acordat in baza unei reatestari
profesionale organizate de Comisia profesional-stiintifica si de invatamant.
Art. 15. - Farmacistii cetateni straini carora li s-a aprobat, in conditiile legii, sa
exercite profesia de farmacist pe teritoriul Romaniei au obligatia sa se
inregistreze la Colegiul Farmacistilor din Romania si sa respecte prezentul statut,
Codul deontologic al farmacistului, regulamentele profesiei si deciziile organelor
de conducere ale corpului profesional.

SECTIUNEA a 2-a
Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Farmacistilor din Romania

Art. 16. - Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania au urmatoarele
drepturi:
a) dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale corpului
profesional;
b) dreptul sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Farmacistilor din
Romania si sa primeasca informatiile solicitate;
c) dreptul sa participe la orice actiuni ale corpului profesional si sa fie informati
in timp util despre acestea;
d) dreptul sa foloseasca, impreuna cu membrii lor de familie, toate dotarile
sociale, profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Farmacistilor din
Romania si ale colegiilor teritoriale;
e) dreptul sa poarte insemnele corpului profesional;
f) dreptul de a fi judecati pe baza prezumtiei de nevinovatie de catre organele
competente ale Colegiului Farmacistilor din Romania pentru abaterile
deontologice si disciplinare;
g) dreptul de a contesta sanctiunile primite;
h) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite, atat
personal, cat si prin membrii lor de familie.
Art. 17. - Obligatiile membrilor Colegiului Farmacistilor din Romania sunt
urmatoarele:
a) sa respecte dispozitiile prezentului statut, ale Codului deontologic al
farmacistului, hotararile organelor de conducere ale Colegiului Farmacistilor din
Romania si regulamentele profesiei;
b) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de membru sau de
reprezentant al corpului profesional;
c) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile
profesionale ori de pregatire profesionala, initiate ori organizate de organele de
conducere nationale sau locale;
d) sa participe la sedintele ori la adunarile la care au fost convocati;
e) sa execute cu buna-credinta sarcinile ce decurg din prezentul statut ori
stabilite prin hotararile organelor de conducere;
f) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi, in
cazul in care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes
propriu;
g) sa pastreze secretul profesional;
h) sa pastreze in cadrul profesiei confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor
si voturilor exprimate in organele de conducere;
i) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei profesionale si sa
aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al
Colegiului Farmacistilor din Romania;
j) sa achite in termenul stabilit cotizatia datorata;
k) sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand prin intermediul medierii de
catre comisiile de specialitate din cadrul colegiului la care sunt inregistrati;
l) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant
sau de membru in organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din
Romania sau ale colegiilor teritoriale.
Art. 18. - Obligatiile membrilor Colegiului Farmacistilor din Romania, ce decurg
din calitatea lor speciala de farmacist, sunt:
a) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de deontologie;
b) sa nu aduca prejudicii reputatiei corpului profesional sau altor membri,
respectand statutul de corp profesional al Colegiului Farmacistilor din Romania;
c) sa acorde cu promptitudine si neconditionat ingrijirile profesionale de
urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala si civica;
d) sa actioneze, pe toata durata exercitarii profesiei, in vederea cresterii
gradului de pregatire profesionala si cunoasterii noutatilor profesionale;
e) sa informeze organele de conducere ale corpului profesional ori de cate ori
constata sau apreciaza ca independenta profesiei le-a fost incalcata prin decizii
administrative.
Art. 19. - (1) Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania sunt obligati sa
realizeze numarul anual de credite de educatie profesionala continua, stabilit de
Consiliul national.
(2) Nerealizarea numarului integral de credite pe parcursul a 3 ani atrage
suspendarea dreptului de libera practica pana la realizarea numarului total de
credite.
(3) La stabilirea numarului de credite se vor avea in vedere numai programele
si celelalte forme de educatie profesionala acreditate de Colegiul Farmacistilor
din Romania.
Art. 20. - Incalcarea obligatiilor mentionate mai sus constituie abatere
disciplinara de la disciplina si deontologia profesionala si a celei de corp
profesional.

CAPITOLUL IV
Organizarea si functionarea

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 21. - (1) Corpul profesional al farmacistilor este organizat la nivel national
in cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania, iar la nivel teritorial, judete,
respectiv municipiul Bucuresti, prin colegii teritoriale.
(2) Colegiile teritoriale au de la data constituirii si inregistrarii la administratia
financiara personalitate juridica, patrimoniu si buget proprii.
(3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului statut,
Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din Romania va emite decizii de
validare a constituirii colegiilor teritoriale infiintate si organizate potrivit Legii nr.
81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, infiintarea, organizarea si
functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania.
Art. 22. - (1) Denumirea colegiului teritorial este "Colegiul Farmacistilor din
........................." (se completeaza cu denumirea unitatii administrativ-teritoriale in
care functioneaza colegiul respectiv).
(2) Sediul colegiului teritorial este in orasul resedinta de judet, respectiv in
municipiul Bucuresti pentru Colegiul Farmacistilor Bucuresti.
Art. 23. - (1) Raporturile dintre organele de conducere nationale si cele
teritoriale se stabilesc conform dispozitiilor Legii nr. 305/2004 si ale prezentului
statut.
(2) Raporturile mentionate la alin. (1) vor avea la baza, in ceea ce priveste
organizarea si functionarea, autonomia organismelor locale, respectarea
principiului democratic in luarea deciziilor si a competentelor speciale stabilite de
lege si de statut.

SECTIUNEA a 2-a
Organele de conducere la nivel national

Art. 24. - Organele de conducere la nivel national ale Colegiului Farmacistilor
din Romania sunt:
a) Adunarea generala nationala;
b) Consiliul national;
c) Biroul executiv;
d) presedintele.

Adunarea generala nationala

Art. 25. - (1) Adunarea generala nationala a Colegiului Farmacistilor din
Romania este alcatuita din presedintii colegiilor teritoriale si din reprezentanti
alesi de adunarile generale locale prin vot direct si secret.
(2) Norma de reprezentare in Adunarea generala nationala este de 1/50.
(3) Reprezentantii in Adunarea generala nationala sunt alesi pe o durata de 4
ani.
(4) Proportional cu numarul de farmacisti inscrisi in evidenta colegiului teritorial,
se va alege un numar de 3-11 membri supleanti.
Art. 26. - Adunarea generala nationala are urmatoarele atributii:
a) adopta Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania si Codul deontologic al
farmacistului;
b) aproba modificarea documentelor mentionate la lit. a);
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia celui pentru exercitiul
expirat;
d) alege dintre membrii sai comisia de cenzori si valideaza cenzorul expert
contabil propus de Consiliul national;
e) adopta declaratii care sa reflecte pozitia Colegiului Farmacistilor din
Romania cu privire la aspecte de interes general in ceea ce priveste profesia de
farmacist ori statutul farmacistului in societate.
Art. 27. - (1) Adunarea generala nationala adopta hotarari in prezenta a cel
putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritate simpla de voturi.
(2) Daca la prima convocare nu se realizeaza conditia de cvorum, dupa doua
saptamani se va organiza o alta sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va putea
adopta hotarari, indiferent de numarul membrilor prezenti, cu exceptia situatiilor
prevazute la art. 26 lit. a) si b), pentru care este necesara conditia de cvorum
prevazuta de lege.
(3) Adunarea generala nationala se intruneste in sedinta ordinara in primul
trimestru al anului in curs.
Art. 28. - Adunarea generala nationala este condusa de presedintele Colegiului
Farmacistilor din Romania.
Art. 29. - Adunarea generala nationala este convocata de:
a) presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania;
b) Biroul executiv al Consiliului national;
c) Consiliul national.

Consiliul national

Art. 30. - (1) Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din Romania este
alcatuit din presedintii colegiilor teritoriale, 3 reprezentanti ai Colegiului
Farmacistilor din Bucuresti, respectiv presedintele si 2 vicepresedinti, si cate un
reprezentant al farmacistilor din fiecare minister ori institutie centrala cu retea
sanitara proprie. Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din Romania poate
fi asistat, cu rol consultativ, de catre un reprezentant al Academiei de Stiinte
Medicale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei si al Ministerului Justitiei.
(2) Cheltuielile cu deplasarea si diurna reprezentantilor in Consiliul national vor
fi suportate de colegiile ai caror reprezentanti sunt.
Art. 31. - (1) Consiliul national lucreaza in prezenta a doua treimi din numarul
membrilor cu drept de vot si decide cu o majoritate absoluta de voturi, cu
exceptia deciziilor referitoare la cotizatie, pentru care sunt necesare voturile
favorabile a doua treimi din numarul total al membrilor.
(2) Deciziile Consiliului national sunt obligatorii pentru colegiile teritoriale si
pentru toti farmacistii care practica profesia de farmacist in Romania.
Art. 32. - (1) Consiliul national se intalneste in sedinte ordinare o data pe
trimestru sau in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie.
(2) Sedintele ordinare sunt convocate de catre presedintele Biroului executiv.
Art. 33. - Convocarea membrilor Consiliului national se va face, dupa caz, prin:
a) scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
b) fax la sediul colegiului local al carui membru este respectivul reprezentant
sau la unitatea ori institutia la care reprezentantul isi desfasoara activitatea.
Art. 34. - (1) Convocarea in una dintre modalitatile mentionate mai sus se va
face cu cel putin 7 zile inaintea datei intrunirii Consiliului national si va fi insotita
de ordinea de zi si, atunci cand este posibil, de materialele, proiectele de decizii,
acte normative etc. ce urmeaza a fi adoptate.
(2) Materialele ce urmeaza a fi supuse dezbaterilor pot fi trimise si prin
intermediul postei electronice.
Art. 35. - (1) Sedintele extraordinare pot fi convocate de catre:
a) Biroul executiv;
b) presedintele Biroului executiv;
c) secretarul general sau oricare alt membru al Biroului executiv, la solicitarea
a cel putin o treime din numarul membrilor Consiliului national.
(2) Procedura de convocare a sedintelor extraordinare este cea prevazuta de
art. 34.
Art. 36. - Consiliul national lucreaza in prezenta a doua treimi din numarul
membrilor cu drept de vot si decide cu o majoritate absoluta de voturi, cu
exceptia deciziilor referitoare la cotizatie, pentru care sunt necesare voturile
favorabile a doua treimi din numarul total al membrilor.
Art. 37. - Atributiile Consiliului national:
a) elaboreaza Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania, precum si
proiectele de modificare a acestuia;
b) elaboreaza Codul deontologic al farmacistului, precum si proiectele de
modificare a acestuia;
c) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea Nomenclatorului de
specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta
medicala;
d) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea tematicilor, metodologiilor,
concursurilor si examenelor pentru farmacisti;
e) stabileste sistemul de credite de educatie continua, pe baza caruia se
evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a farmacistilor;f) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea normelor privind
exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul Romaniei;
g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si cu Ministerul Educatiei si Cercetarii la
elaborarea strategiei si programelor privind dezvoltarea invatamantului
farmaceutic;
h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea principiilor si criteriilor
privind teritorializarea si infiintarea de noi farmacii, laboratoare si depozite
farmaceutice;
i) fixeaza cotizatia care trebuie platita in mod obligatoriu de catre fiecare
farmacist consiliului colegiului teritorial, stabilind partea din aceasta cotizatie care
trebuie virata catre Consiliul national;
j) gestioneaza bunurile Colegiului Farmacistilor din Romania si poate sa creeze
si sa subventioneze actiuni interesand profesiunea, actiuni de intrajutorare sau
de sponsorizare;
k) solutioneaza, prin comisiile de specialitate ale Colegiului Farmacistilor din
Romania, in termen de 30 de zile de la inregistrare, contestatiile formulate
impotriva deciziilor date de consiliile colegiilor teritoriale, in conformitate cu
regulamentele proprii;
l) alege dintre membrii sai pe cei care vor forma Biroul executiv al Consiliului
national;
m) propune Adunarii generale nationale proiectul privind bugetul de venituri si
cheltuieli al Colegiului Farmacistilor din Romania;
n) alege dintre membrii sai pe cei care vor forma comisiile de lucru;
o) stabileste indemnizatiile membrilor Biroului executiv si indemnizatia de
sedinta a membrilor Comisiei superioare de disciplina;
p) avizeaza reinscrierea farmacistilor care au pierdut calitatea de membru al
Colegiului Farmacistilor din Romania, conform Codului deontologic a
farmacistului;
q) aproba proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului
Farmacistilor din Romania;
r) stabileste numarul comisiilor de specialitate sau tehnice, competentele
acestora si regulamentul lor de functionare;
s) orice alte atributii pe care legea sau Adunarea generala nationala le
stabileste in sarcina Colegiului Farmacistilor din Romania.
Art. 38. - Consiliul national stabileste strategia si planul anual de control si
supraveghere a modului de exercitare a profesiei de farmacist, precum si a
conditiilor in care se desfasoara aceasta.
Art. 39. - (1) In cadrul Consiliului national, pentru realizarea atributiilor,
functioneaza urmatoarele comisii de specialitate:
1. Comisia de studii si strategii de dezvoltare;
2. Comisia profesional-stiintifica si de invatamant;
3. Comisia economico-sociala si de asigurari sociale de sanatate;
4. Comisia de etica si deontologie profesionala;
5. Comisia imagine, relatii interne si externe;
6. Comisia acreditari si avizari;
7. Comisia administrativa si financiar-contabila;
8. Comisia superioara de disciplina.
(2) La nivel local se poate adopta o organizare asemanatoare.
Art. 40. - (1) In functie de necesitatile concrete, Consiliul national poate aproba
infiintarea unor comisii de lucru ori a unor comisii consultative.
(2) Aceste comisii pot avea activitate permanenta sau temporara.
Art. 41. - Materialele supuse spre aprobare Consiliului national vor fi avizate si
fundamentate de catre comisia de specialitate competenta.
Art. 42. - (1) Corespunzator acestor comisii de lucru ale Consiliului national, in
cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania se pot infiinta, ca structuri tehnice
sau administrative, departamente.
(2) Departamentele vor fi coordonate de catre unul dintre membrii Biroului
executiv si, in functie de numarul de posturi si de schema de personal aprobata
de Consiliul national, vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau
administrativ.
(3) Consiliul national va aproba regulamentele de organizare si functionare a
departamentelor.

Biroul executiv

Art. 43. - Biroul executiv al Consiliul national este format dintr-un presedinte, 3
vicepresedinti si un secretar general, alesi in mod individual de catre Consiliul
national dintre membrii sai.
Art. 44. - (1) Biroul executiv lucreaza legal in prezenta a 3 dintre membrii sai si
ia decizii valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Biroul executiv se intruneste o data la doua saptamani sau ori de cate ori
este cazul, la cererea presedintelui sau a cel putin 2 dintre membrii sai.
Art. 45. - Atributiile Biroului executiv:
a) asigura activitatea permanenta a Colegiului Farmacistilor din Romania;
b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului Colegiului
Farmacistilor din Romania;
c) intocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care il supune
aprobarii Consiliului national;
d) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Colegiului Farmacistilor
din Romania;
e) executa hotararile Adunarii generale nationale si ale Consiliului national;
f) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului national proiectul bugetului de
venituri si cheltuieli pe baza bugetelor locale;
g) indeplineste orice alte sarcini stabilite de Consiliul national;
h) informeaza Consiliul national cu privire la deciziile emise intre sedintele
consiliului.
Art. 46. - Biroul executiv coordoneaza activitatea comisiilor de lucru ale
Consiliului national.
Art. 47. - In exercitarea mandatului membrii Biroului executiv, precum si
membrii birourilor consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizatie lunara, al
carei cuantum va fi aprobat, dupa caz, de Consiliul national, respectiv de
consiliile colegiilor teritoriale.Art. 48. - Presedintele Biroului executiv este presedintele Colegiului
Farmacistilor din Romania.
Art. 49. - Atributiile presedintelui:
a) reprezinta Colegiul Farmacistilor din Romania in relatiile cu persoanele fizice
si juridice din tara si din strainatate;
b) incheie contracte si conventii in numele Colegiului Farmacistilor din
Romania, cu aprobarea Biroului executiv;
c) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale nationale si ale Consiliului
national;
d) duce la indeplinire deciziile Biroului executiv, hotararile Consiliului national
date in sarcina sa si rezolva problemele si lucrarile curente;
e) angajeaza personalul de specialitate si administrativ, cu aprobarea Biroului
executiv.
Art. 50. - (1) Presedintele Biroului executiv pastreaza si foloseste stampila
Colegiului Farmacistilor din Romania si are drept de semnatura in banca.
(2) In lipsa sa, presedintele poate mandata pe oricare dintre membrii Biroului
executiv pentru a realiza competentele care ii revin sau numai o parte din
acestea.

SECTIUNEA a 3-a
Atributiile comisiilor de specialitate ale Consiliului national

Art. 51. - Comisiile de specialitate ale Consiliului national sunt competente in
probleme integrative si de strategie si indeplinesc atributiile stabilite de prezentul
statut sau prin hotarare a Consiliului national.
Art. 52. - Comisia de studii si strategii de dezvoltare exercita urmatoarele
atributii principale:
a) analizeaza situatia personalului si a serviciilor farmaceutice, in functie de
nevoile Romaniei;
b) propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si
restructurare a activitatii Colegiului Farmacistilor din Romania;
c) planifica realizarea programelor;
d) monitorizeaza si realizeaza proiecte;
e) elaboreaza informari si sinteze pentru Biroul executiv si Consiliul national.
Art. 53. - Comisia de studii si strategii de dezvoltare realizeaza sinteze in
legatura cu aplicarea sistemului normativ in materie profesionala si propune
Consiliului national si Biroului executiv adoptarea masurilor strategice efective
pentru modificarea si adoptarea actelor normative in beneficiul societatii
romanesti si al corpului profesional din Romania.
Art. 54. - Comisia profesional-stiintifica si de invatamant urmareste si
controleaza in activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale farmacistilor
din Romania prin programe de educatie continua, specializare, ridicare si
mentinere a standardelor de calitate a actului profesional, acces egal si echitabil
la grade si titluri specifice profesiei.
Art. 55. - Comisia profesional-stiintifica si de invatamant isi desfasoara
activitatea pe urmatoarele directii:
a) educatie profesionala continua;
b) examene si concursuri;
c) invatamant profesional si alte forme de pregatire profesionala;
d) stiinte profesionale;
e) practica independenta a profesiei de farmacist.
Art. 56. - Comisia profesional-stiintifica si de invatamant analizeaza si propune
imbunatatirea legislatiei in domeniul sanitar si ia masurile necesare asigurarii
unui cadru legal, coerent si adecvat practicii profesionale. Ea are drept obiectiv
introducerea unor mecanisme de evaluare si asigurare a calitatii ingrijirilor
profesionale: acreditare, standardizare, certificate de calitate, ghiduri de practica
profesionala etc.
Art. 57. - Comisia profesional-stiintifica si de invatamant organizeaza si
coordoneaza functionarea specialitatilor profesionale la standarde
corespunzatoare. Studiaza raporturile de competenta dintre diferitele specialitati
profesionale si asigura suportul informational necesar pregatirii profesionale.
Art. 58. - In realizarea competentelor sale Comisia profesional-stiintifica si de
invatamant indeplineste si urmatoarele activitati:
a) studiaza situatia productiei, aprovizionarii si cererii de medicamente,
recomandand organelor competente scoaterea unor medicamente din
nomenclator sau un regim special de compensare ori gratuitate pentru anumite
categorii;
b) promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitand participarea
farmacistilor la programe de perfectionare profesionala din tara sau din
strainatate;
c) sprijina procurarea de materiale documentare de specialitate, precum si
organizarea de manifestari profesionale si stiintifice;
d) elaboreaza programe si standarde de acreditare periodica a competentei
profesionale;
e) organizeaza o subcomisie pentru probleme de rezidentiat si alte forme de
invatamant profesional;f) propune organelor competente cifra de scolarizare in invatamantul
farmaceutic.
Art. 59. - Comisia economico-sociala si de asigurari sociale de sanatate sustine
obiectivele economice si sociale ale corpului profesional, adaptandu-le in
permanenta conditiilor existente in plan national si international.
Art. 60. - Comisia economico-sociala si de asigurari sociale de sanatate
reprezinta farmacistii care lucreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate,
urmarind apararea drepturilor, intereselor si a demnitatii profesiunii de farmacist,
precum si eliminarea oricaror ingerinte in exercitarea actului profesional.
Totodata Comisia economico-sociala si de asigurari sociale de sanatate
supravegheaza desfasurarea raporturilor dintre farmacistii care lucreaza in
sistemul de asigurari sociale de sanatate, luand toate masurile care se impun
pentru asigurarea libertatii profesiei si a apararii statutului farmacistului in
societate, inclusiv cu privire la raportul dintre importanta sociala a activitatii
profesionale si veniturile farmacistului.
Art. 61. - (1) Presedintele Comisiei economico-sociale si de asigurari sociale de
sanatate reprezinta Colegiul Farmacistilor din Romania si farmacistii din sistemul
de asigurari sociale de sanatate in fata organismelor specializate ale Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate, la nivel central.
(2) La nivel local, reprezentativitatea se va realiza pe baza principiilor
autonomiei organizatorice, functionale si financiare.
Art. 62. - Presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania impreuna cu
presedintele Comisiei economico-sociale si de asigurari sociale de sanatate
reprezinta Colegiul Farmacistilor din Romania la nivel central pentru negocierea,
elaborarea, incheierea sau incetarea contractelor-cadru privind furnizarea
serviciilor profesionale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
Art. 63. - Comisiile economico-sociale si de asigurari sociale de sanatate de la
nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, supravegheaza modul de
aplicare a negocierilor realizate de catre Colegiul Farmacistilor din Romania la
nivel central, in sensul ca:
a) ii asista, la cerere, pe membrii lor la incheierea contractelor individuale
privind furnizarea de servicii profesionale;
b) reprezinta si apara interesele membrilor lor in fata partenerilor contractuali;
c) sustin posibilitatea membrilor lor de a munci cat mai mult, daca o doresc, cu
asigurarea veniturilor corespunzatoare muncii depuse;
d) ofera consultatii de specialitate cu privire la incheierea, executarea si
incetarea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale in cadrul
sistemului de asigurari de sanatate;
e) intervin prompt si actioneaza prin toate mijloacele legale atunci cand sunt
incalcate drepturile ce decurg din incheierea contractelor privind furnizarea de
servicii profesionale.
Art. 64. - Prin intermediul comisiei economico-sociale si de asigurari sociale de
sanatate de la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, Colegiul Farmacistilor
din Romania participa la elaborarea si avizarea regulamentelor de ordine
interioara ale unitatilor farmaceutice, efectueaza controlul privind respectarea
regulamentelor de ordine interioara si indeplinirea atributiilor conform fisei
postului, organizeaza si incurajeaza activitatile cultural-artistice si sportive ale
membrilor sai si familiilor acestora, gospodareste si dezvolta baza proprie de
recreare si sport, contribuie la protejarea membrilor sai si a familiilor acestora
prin acordarea, in limita posibilitatilor, de ajutoare materiale.
Art. 65. - Comisia de etica si deontologie profesionala are urmatoarele atributii:
a) urmareste si controleaza respectarea de catre farmacisti a Codului
deontologic al farmacistului;
b) analizeaza evolutia normelor deontologice in practica europeana si
internationala;
c) face propuneri de modificare a Codului deontologic al farmacistului;
d) ancheteaza reclamatiile si sesizarile legate de nerespectarea deontologiei
profesionale;
e) intocmeste dosarul de ancheta disciplinara;
f) sustine actiunea disciplinara in fata comisiei de disciplina.
Art. 66. - Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinara se face in
temeiul cadrului legal, al prezentului statut, al Codului deontologic al
farmacistului, al regulamentelor de ordine interna ale unitatilor farmaceutice si al
fisei postului, asigurandu-se o inalta moralitate profesionala in randurile corpului
profesional.
Art. 67. - Excluderea unui membru din cadrul Colegiului Farmacistilor din
Romania implica retragerea dreptului de libera practica.
Art. 68. - (1) In cazul unor actiuni care lezeaza onoarea profesionala a
membrilor Colegiului Farmacistilor din Romania si/sau a corpului profesional in
ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia de etica si deontologie
profesionala va uza de dreptul la replica, cerand ferm autorilor unor astfel de
actiuni sa le retracteze sau sa le rectifice.
(2) La nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, astfel de atributii se
realizeaza pe baza principiului autonomiei organizatorice si functionale.
Art. 69. - Prin comisia de etica si deontologie profesionala de la nivel judetean,
respectiv al municipiului Bucuresti, se sesizeaza incercarea de practica ilegala a
profesiei de farmacist pe teritoriul Romaniei. Dreptul de a sustine actiunea in
justitie revine presedintelui consiliului colegiului teritorial.
Art. 70. - Comisia imagine, relatii interne si externe are ca obiectiv realizarea
legaturilor dintre Colegiul Farmacistilor din Romania si structuri guvernamentale,
neguvernamentale, judetene, nationale si internationale. Relatia cu publicul si
mass-media se asigura prin intermediul unui purtator de cuvant sau al
presedintelui acestei comisii.
Art. 71. - Comisia acreditari si avizari are ca obiectiv impunerea unor standarde
si criterii de asigurare a calitatii actului profesional pe teritoriul Romaniei. In acest
sens, Comisia acreditari si avizari indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura impreuna cu structurile de specialitate din Ministerul Educatiei si
Cercetarii si din Ministerul Sanatatii verificarea, validarea si echivalarea calificarii
membrilor sai;
b) participa la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si
echivalare a diplomelor, specialitatilor, competentelor si gradelor profesionale;
c) elaboreaza si propune criteriile si metodologia pentru acordarea si revocarea
avizului de libera practica, a avizului de infiintare si functionare a unitatilor
farmaceutice, precum si metodologia de emitere a autorizatiei de libera practica;
d) participa la sedintele comisiilor centrale de acreditari profesionale din cadrul
sistemului de asigurari de sanatate;
e) propune si avizeaza metodologia de acreditare a unitatilor farmaceutice;
f) aduce la indeplinire alte sarcini trasate de Consiliul national.
Art. 72. - Prin comisiile acreditari si avizari judetene, respectiv cea de la nivelul
municipiului Bucuresti, Colegiul Farmacistilor din Romania indeplineste
urmatoarele atributii:
a) elibereaza avizele de infiintare si functionare a farmaciilor;
b) participa la acreditarea furnizorilor de servicii farmaceutice;
c) tine evidenta farmacistilor cu drept de libera practica si a farmaciilor din raza
judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti;
d) supravegheaza modul de exercitare a profesiei de catre farmacisti;
e) analizeaza cazurile de exercitare ilegala a profesiei de farmacist cu care
este sesizat si inainteaza la randul sau dosarul organelor competente.
Art. 73. - Comisia administrativa si financiar-contabila are urmatoarele atributii:
a) asigura asistenta juridica curenta a Colegiului Farmacistilor din Romania,
alta decat cea legata de exercitarea profesiei de farmacist, inclusiv
fundamentarea juridica a deciziilor Consiliului national;
b) gestioneaza patrimoniul si tine evidenta financiar-contabila;
c) centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri;
d) asigura activitatea de birotica;
e) propune Consiliului national nivelul cotizatiei si al partii din aceasta care
trebuie virata de structurile judetene catre organele centrale;
f) fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
g) fundamenteaza si propune Biroului executiv al Consiliului national necesarul
de personal de executie;
h) controleaza gestiunea colegiilor teritoriale;
i) pregateste si asigura desfasurarea sedintelor Adunarii generale nationale,
Consiliului national si Biroului executiv.

SECTIUNEA a 4-a
Personalul

Art. 74. - In limita numarului de posturi aprobat de Consiliul national si a
schemei de organizare si functionare, in functie de necesitatile concrete si de
nota de fundamentare a Comisiei administrative si financiar-contabile, Biroul
executiv poate angaja, in conditiile legii, personal de specialitate, tehnic si
administrativ.
Art. 75. - Pentru lucrari de specialitate care nu presupun o activitate continua
sau pentru consultatii de specialitate in anumite domenii, Biroul executiv poate
contracta servicii platite pe lucrare, tema sau proiect, cu specialisti in domeniu.
Art. 76. - Activitatea administrativa curenta a Colegiului Farmacistilor din
Romania poate fi condusa de un director general executiv.

CAPITOLUL V
Organele de conducere la nivel teritorial

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 77. - Organele de conducere la nivelul colegiului judetean, respectiv al
municipiului Bucuresti, sunt:
1. adunarea generala;
2. consiliul;
3. biroul consiliului;
4. presedintele.
Art. 78. - (1) Adunarea generala este formata din toti farmacistii cu drept de
libera practica inscrisi in colegiul respectiv si care isi desfasoara activitatea de
baza in raza colegiului teritorial respectiv.(2) Adunarea generala alege reprezentantii in consiliul colegiului si
reprezentantii in Adunarea generala nationala.
Art. 79. - Adunarea generala se intruneste in primul trimestru al anului in
sedinta ordinara si, in mod exceptional, in sedinte extraordinare.
Art. 80. - Sedintele pot fi convocate de:
a) consiliu;
b) presedintele colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
c) biroul consiliului colegiului teritorial;
d) o treime din numarul membrilor;
e) presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania, la solicitarea Consiliului
national.
Art. 81. - Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) alege membrii consiliului;
b) alege reprezentantii in Adunarea generala nationala;
c) alege dintre membrii sai pe cei care vor alcatui comisia de cenzori, formata
din 3 membri;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
e) aproba executia bugetara;
f) descarca de gestiune consiliul;
g) analizeaza raportul de activitate al consiliului.

SECTIUNEA a 2-a
Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti

Art. 82. - (1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti,
are un numar de membri proportional cu numarul farmacistilor inscrisi in evidenta
colegiului la data organizarii alegerilor, alesi de adunarea generala conform
proportiilor stabilite la art. 40 din Legea nr. 305/2004.
(2) Consiliul lucreaza in prezenta a doua treimi din numarul membrilor cu drept
de vot si decide cu o majoritate absoluta de voturi.Art. 83. - Principalele atributii ale consiliilor colegiilor teritoriale sunt
urmatoarele:
a) conduc activitatea colegiilor intre sedintele adunarii generale;
b) aleg individual si pe functii membrii biroului consiliului;
c) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare;
d) aproba indemnizatiile lunare ale membrilor biroului consiliului;
e) aduc la indeplinire hotararile adunarii generale;
f) aplica si urmaresc ducerea la indeplinire a hotararilor organelor nationale ale
Colegiului Farmacistilor din Romania;
g) aleg dintre membrii lor comisiile de lucru;
h) apara si reprezinta interesele profesionale ale membrilor lor, inclusiv in fata
instantelor judecatoresti si a altor autoritati publice.

SECTIUNEA a 3-a
Biroul consiliului

Art. 84. - Biroul consiliului este format din: presedinte, 3 vicepresedinti si un
secretar, alesi in mod individual de consiliu dintre membrii sai.
Art. 85. - (1) Biroul consiliului se intruneste in sedinte ordinare lunar sau ori de
cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin 2 dintre membrii
sai.
(2) Biroul consiliului lucreaza in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai si ia
decizii cu votul a cel putin 3 membri.
Art. 86. - Biroul consiliului are urmatoarele atributii:
a) asigura activitatea colegiului intre sedintele consiliului;
b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului;
c) executa hotararile adunarii generale si ale consiliului;
d) elaboreaza si supune spre avizare consiliului proiectul bugetului de venituri
si cheltuieli;
e) executa deciziile organelor nationale de conducere si raspunde de ducerea
lor la indeplinire;
f) informeaza consiliul cu privire la deciziile emise si activitatea desfasurata
intre sedintele consiliului.

CAPITOLUL VI
Venituri si cheltuieli

Art. 87. - Veniturile Colegiului Farmacistilor din Romania si ale colegiilor
judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie din:
a) taxa de inscriere;
b) cotizatiile lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si
juridice;
d) donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
h) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;
i) organizarea de cursuri de educatie profesionala continua;
j) alte surse.
Art. 88. - Taxa de inscriere in Colegiul Farmacistilor din Romania este de 10%
din salariul minim pe economie.
Art. 89. - (1) Cotizatiile datorate si neplatite, in termenul fixat de catre consiliul
colegiului teritorial, de catre membrii Colegiului Farmacistilor din Romania
determina plata unor penalitati de 1% pe zi intarziere din valoarea datorata.
(2) Aceeasi penalitate se va aplica si colegiilor teritoriale care nu varsa catre
organele nationale partea de cotizatie stabilita de Consiliul national.
Art. 90. - (1) Neplata cotizatiei datorate Colegiului Farmacistilor din Romania pe
o perioada de 6 luni si dupa atentionarea scrisa a consiliului colegiului teritorial
se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de libera practica pana la plata
cotizatiei datorate si a penalitatilor aferente.
(2) Sanctiunea se aplica de comisia de disciplina, la sesizarea comisiei
administrative si financiar-contabile a colegiului teritorial.
(3) Decizia de suspendare se comunica Ministerului Sanatatii, casei de
asigurari de sanatate judetene si angajatorului farmacistului suspendat.
Art. 91. - (1) Cuantumul cotizatiei de membru al Colegiului Farmacistilor din
Romania, precum si partea din aceasta care trebuie varsata catre forurile
nationale se stabilesc de Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din
Romania.
(2) Partea din cotizatie aferenta functionarii forurilor nationale va fi virata pana
cel mai tarziu la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care a fost perceputa
cotizatia.
Art. 92. - (1) Partea de cotizatie datorata Consiliului national al Colegiului
Farmacistilor din Romania, nefiind venit al consiliilor colegiilor teritoriale, se va
vira catre acesta inaintea oricaror altor plati.
(2) Obligatia de a urmari si de a efectua varsarea cotei aferente Consiliului
national revine presedintelui consiliului colegiului teritorial.
Art. 93. - Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea si
functionarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de
capital, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs
farmacistilor, intrajutorarea farmacistilor cu venituri mici, crearea de institutii cu
scop filantropic si stiintific, alte cheltuieli aprobate, dupa caz, de consiliul
colegiului teritorial, respectiv de Consiliul national.
Art. 94. - (1) Colegiul Farmacistilor din Romania, la nivel central, va avea cont
bancar. Dreptul de semnatura in banca apartine presedintelui Colegiului
Farmacistilor din Romania. Acesta poate imputernici si o alta persoana cu dreptul
de semnatura in banca.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si colegiilor judetene, respectiv al municipiului
Bucuresti.
Art. 95. - (1) Presedintii consiliilor colegiilor judetene, respectiv al municipiului
Bucuresti, vor trimite pana la sfarsitul lunii martie copii de pe bugetul de venituri
si cheltuieli pe anul in curs, aprobat de consiliul colegiului judetean, respectiv al
municipiului Bucuresti, si copii de pe bilantul si contul de executie a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul anterior.
(2) Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre
presedintele consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
Art. 96. - Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania care sunt exclusi nu au
nici un drept sa revendice vreo parte din patrimoniul sau din veniturile acestuia si
nici sa ridice pretentii asupra taxelor de inscriere, cotizatiilor sau altor eventuale
contributii banesti ori materiale.

CAPITOLUL VII
Sanctiuni si proceduri disciplinare

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 97. - Constituie abatere disciplinara fapta savarsita cu vinovatie, prin care
se incalca juramantul depus, legile si regulamentele specifice profesiei de
farmacist, Codul deontologic al farmacistului, prevederile prezentului statut,
deciziile adoptate de Colegiul Farmacistilor din Romania, precum si orice alta
fapta savarsita in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care este de natura
sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale corpului profesional.
Art. 98. - Raspunderea disciplinara a farmacistului nu exclude raspunderea
civila, penala, administrativa sau materiala a acestuia.
Art. 99. - Actiunea disciplinara poate fi pornita in termen de cel mult 3 luni de la
data savarsirii faptei sau de la data luarii la cunostinta.
Art. 100. - Sanctiunile aplicate se radiaza dupa cum urmeaza:
a) mustrarea, avertismentul si votul de blam, in termen de 6 luni de la data
aplicarii lor;
b) suspendarea pe o durata determinata a calitatii de membru al Colegiului
Farmacistilor din Romania, in termen de un an de la data expirarii perioadei de
suspendare.
Art. 101. - Daca prin decizia comisiei de disciplina au fost dispuse si masuri
privind efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie farmaceutica ori
alte forme de pregatire profesionala, radierea sanctiunii se va face numai dupa
prezentarea dovezilor privind indeplinirea masurilor dispuse in acest sens de
comisia de disciplina.
Art. 102. - Repetarea unei abateri disciplinare pana la radierea sanctiunii
aplicate constituie o circumstanta agravanta, ce va fi avuta in vedere la aplicarea
unei eventuale alte sanctiuni.
Art. 103. - Consiliile colegiilor teritoriale sunt obligate sa tina evidenta
sanctiunilor aplicate fiecarui membru si sa comunice situatia disciplinara la
cererea organelor de conducere de la nivel national.
Art. 104. - (1) La nivelul fiecarui colegiu teritorial se va organiza si va functiona
o comisie de disciplina profesionala, alcatuita din 5 membri, alesi de consiliul
respectiv dintre membrii sai.
(2) La nivelul Consiliului national se va organiza si va functiona Comisia
superioara de disciplina, alcatuita din 7 membri.
(3) Membrii comisiei de disciplina sunt alesi de adunarea generala dintre
farmacistii cu o vechime de peste 7 ani in profesie.
(4) Unul dintre membrii Comisiei superioare de disciplina este desemnat de
Ministerul Sanatatii.
(5) Functia de membru al comisiei de disciplina este incompatibila cu orice alta
functie in cadrul colegiului.
(6) Calitatea de membru al comisiei de disciplina inceteaza in conditiile legii.
(7) La nivelul fiecarei comisii de disciplina membrii acesteia isi vor alege un
presedinte care, separat de activitatea in comisii, va conduce activitatea
administrativa.
Art. 105. - (1) Abaterea disciplinara angajeaza raspunderea disciplinara a
faptuitorului, caruia i se va aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) suspendarea temporara, intr-un interval de 6-12 luni, a calitatii de membru al
Colegiului Farmacistilor din Romania;
e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania.
(2) La sanctiunile prevazute la alin. (1) se poate prevedea, dupa caz, obligarea
celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de educatie
farmaceutica ori a altor forme de pregatire profesionala.

SECTIUNEA a 2-a
Reguli procedurale

Art. 106. - (1) Plangerea impotriva unui farmacist se adreseaza colegiului al
carui membru este farmacistul. Aceasta va fi inregistrata numai daca contine
elemente de identificare: numele, prenumele, locul de munca ale farmacistului
impotriva caruia se face, precum si numele, prenumele, adresa si semnatura
petentului.
(2) Plangerea se va depune personal sau prin mandat cu procura ori poate fi
trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(3) Nu se vor inregistra plangerile trimise prin fax ori depuse sau trimise in
copii.
Art. 107. - Biroul consiliului colegiului se poate autosesiza si poate dispune
inceperea unei anchete disciplinare din oficiu.
Art. 108. - Actiunea disciplinara se exercita de persoane din cadrul comisiei de
etica si deontologie profesionala sau din departamentul respectiv.
Art. 109. - Persoana sau, dupa caz, persoanele desemnate cu cercetarea
faptei vor audia farmacistul reclamat, persoana care a facut sesizarea, eventualii
martori propusi si adusi de catre reclamant, vor solicita, daca este cazul, opinii
ale specialistilor in materie si vor strange toate probele pe care le considera utile
cunoasterii cat mai exacte a faptei si a imprejurarilor in care aceasta s-a produs.
Art. 110. - Dupa cercetarea faptei conform art. 109, dosarul anchetei
disciplinare se inainteaza comisiei de disciplina.
Art. 111. - Unitatile sanitare cu care farmacistul cercetat se afla in raporturi
contractuale de munca vor pune la dispozitie comisiei disciplinare datele si
informatiile solicitate cu privire la cauza.
Art. 112. - Dupa ascultarea farmacistului impotriva caruia s-a pornit actiunea
disciplinara, eventual a martorilor si a persoanei care a facut plangerea, comisia
de disciplina, cu majoritate de voturi, stabileste printr-o decizie una dintre
urmatoarele solutii:
a) stinge actiunea disciplinara daca fapta nu constituie abatere disciplinara;
b) aplica una dintre sanctiunile prevazute de art. 105.
Art. 113. - Decizia adoptata in solutionarea cauzei va trebui sa cuprinda:
a) numarul deciziei si data pronuntarii;
b) componenta comisiei de disciplina;
c) descrierea pe scurt a faptei;
d) aratarea masurilor de cercetare a faptei (declaratiile partilor, martorii care au
fost audiati, inscrisurile, documentele cercetate si retinute in solutionarea cauzei
etc.);
e) sanctiunea aplicata;
f) temeiul legal al adoptarii ei;
g) termenul de contestare si instanta competenta;
h) semnatura presedintelui comisiei de disciplina si stampila colegiului.
Art. 114. - Decizia adoptata de comisia de disciplina de la nivel teritorial se
comunica farmacistului cercetat si persoanei care a facut plangerea si Biroului
executiv al Consiliului national.
Art. 115. - (1) Impotriva deciziei comisiei de disciplina de la nivel teritorial cel
sanctionat poate face contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii ei.
(2) Daca nu se formuleaza contestatie, decizia de sanctionare se comunica
unitatii cu care farmacistul sanctionat se afla in raporturi de munca, precum si
Ministerului Sanatatii.
Art. 116. - (1) Contestatia se depune la comisia de disciplina teritoriala care, in
termen de 3 zile, este obligata ca, impreuna cu dosarul cauzei, sa o trimita
Comisiei superioare de disciplina.
(2) Contestatia este suspensiva de executare.
(3) Sunt nule contestatiile depuse direct la Comisia superioara de disciplina.
Art. 117. - Solutionand contestatia, Comisia superioara de disciplina a
Consiliului national, dupa ascultarea partilor, poate adopta una dintre
urmatoarele solutii:
a) admite contestatia si, pe cale de consecinta, anuleaza decizia comisiei de
disciplina teritoriale;
b) admite in parte contestatia si aplica o sanctiune mai mica decat sanctiunea
aplicata la nivel local;
c) respinge contestatia si mentine decizia pronuntata de comisia de disciplina
teritoriala;
d) aplica una dintre sanctiunile prevazute de lege.
Art. 118. - Decizia Comisiei superioare de disciplina va contine elementele
prevazute la art. 113.
Art. 119. - Solutionarea cauzelor disciplinare se va face cu celeritate.

CAPITOLUL VIII
Solutionarea litigiilor

Art. 120. - Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania sunt obligati ca, atunci
cand se gasesc intr-o situatie conflictuala, litigioasa, legata de exercitarea
profesiei, cu alt membru al colegiului, inainte de a apela la instantele de judecata,
la mass-media sau la interventia altor autoritati, sa apeleze la comisia de litigii a
consiliului colegiului teritorial.
Art. 121. - Comisia de litigii este formata din 3 membri ai consiliului colegiului,
desemnata de catre acesta.
Art. 122. - Comisia de litigii va convoca partile in litigiu si, pe baza probelor
administrate de parti si a acelora pe care, considerandu-le necesare, le va
solicita, va incerca solutionarea amiabila a litigiului.
Art. 123. - (1) La terminarea procedurilor de impacare a partilor comisia de litigii
va incheia un proces-verbal in care va consemna situatia de fapt, pozitiile
partilor, probele administrate si rezultatul final.
(2) Procesul-verbal va fi semnat de membrii comisiei de litigii si de catre parti.

CAPITOLUL IX
Alegerea organelor de conducere si a membrilor comisiilor de disciplina

SECTIUNEA 1
Alegerea reprezentantilor

Art. 124. - (1) Membrii Colegiului Farmacistilor din Romania pot fi alesi in
organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania.
(2) Perioada organizarii alegerilor se stabileste de Consiliul national al
Colegiului Farmacistilor din Romania.
Art. 125. - Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar, atat de la nivel
teritorial, cat si central, sunt incompatibile cu:
a) o functie corespunzatoare dintr-un sindicat profesional;
b) o functie de conducere in structura Ministerului Sanatatii: ministru, secretar
de stat, sef de departament, director general, director general adjunct, director si
director adjunct;
c) calitatea de angajat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate ori al
caselor de asigurari de sanatate judetene.
Art. 126. - Membrii consiliului colegiului teritorial, precum si reprezentantii in
Adunarea generala nationala se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de
catre membrii adunarilor generale din judete, respectiv din municipiul Bucuresti.
Art. 127. - Dreptul de vot, precum si dreptul de a fi ales in organele de
conducere le au numai farmacistii membri ai Colegiului Farmacistilor din
Romania, care au cotizatia datorata colegiului platita la zi.
Art. 128. - (1) Dreptul de a alege si de a fi ales se poate exercita numai in
cadrul colegiului al carui membru este farmacistul respectiv.
(2) Dovada calitatii de membru al colegiului teritorial se va face, acolo unde
alegatorul nu se gaseste pe lista alegatorilor, cu ultima chitanta dovedind plata
cotizatiei.
Art. 129. - (1) In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor se vor organiza
comisii electorale locale de catre consiliile colegiilor teritoriale, respectiv o
comisie electorala centrala organizata de Biroul executiv al Consiliului national si
aprobata de Consiliul national.
(2) Comisia electorala centrala va coordona desfasurarea alegerilor si va emite
decizii de indrumare in vederea aplicarii Regulamentului electoral ori a
procedurilor electorale.
Art. 130. - (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective
din cadrul Colegiului Farmacistilor din Romania in legislatura pentru care se
organizeaza alegerile.
(2) Inaintea alegerii in aceasta functie ei se vor angaja in scris sa nu candideze
la o functie electiva in legislatura pentru care se organizeaza respectivele alegeri.
Art. 131. - Membrii Biroului executiv sunt alesi in mod individual cu majoritate
de voturi de catre Consiliul national, respectiv de catre consiliile colegiilor
teritoriale.
Art. 132. - (1) Alegerile structurilor de conducere, precum si ale comisiilor de
disciplina se vor desfasura in baza unui regulament electoral aprobat de Consiliul
national al Colegiului Farmacistilor din Romania.
(2) Perioada organizarii alegerilor se stabileste de catre Consiliul national.

SECTIUNEA a 2-a
Incetarea calitatii de reprezentant sau de membru in Biroul executiv

Art. 133. - (1) Incetarea calitatii de membru al organelor de conducere sau de
reprezentant in organele de conducere intervine in urmatoarele situatii:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) deces;
d) pierderea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania;
e) revocare;
f) imposibilitatea exercitarii calitatii.
(2) Locul ramas vacant va fi ocupat de catre primul membru supleant.
(3) Locul vacant din cadrul Biroului executiv se ocupa prin alegerea unui alt
membru.
Art. 134. - (1) Revocarea din functie sau din calitatea de reprezentant in
organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, atat la nivel
national, cat si la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se face cu
majoritatea calificata a forului care l-a ales pe cel in cauza.
(2) Revocarea se poate face in cazul incalcarilor grave ale legii, ale prezentului
statut sau ale regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea
profesiei de farmacist.
Art. 135. - (1) Membrii organelor de conducere care lipsesc nemotivat la:
a) doua sedinte intr-un an ale adunarilor generale;
b) 3 sedinte intr-un an ale Consiliului national sau ale consiliului colegiului
teritorial;
c) 3 sedinte pe semestru ale Biroului executiv al Consiliului national, respectiv
ale biroului consiliului colegiului teritorial, sunt revocati de drept.
(2) Constatarea revocarii se face prin:
a) hotararea Adunarii generale nationale pentru membrii Consiliului national, la
sesizarea Biroului executiv;
b) hotararea Consiliului national pentru membrii Biroului executiv al Consiliului
national, la sesizarea a 3 dintre membrii Biroului executiv;
c) decizia Biroului executiv al Consiliului national pentru membrii organelor
teritoriale de conducere, la sesizarea biroului consiliului colegiului teritorial.
(3) Sesizarea va fi insotita de dovada absentei membrului in cauza.

CAPITOLUL X
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 136. - Completarea sau modificarea prezentului statut se va face de catre
Adunarea generala nationala, la propunerea Consiliului national.
Art. 137. - In temeiul art. 83 din Legea nr. 305/2004, actualele structuri ale
Colegiului Farmacistilor din Romania, de la nivel national si teritorial, vor ramane
in functie si isi vor exercita mandatul pana la implinirea duratei pentru care au
fost alese.
Art. 138. - Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea generala nationala in
sedinta din data de 10 mai 2005 si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.


NOUTATI