Documentaita necesara
Documentaita necesara


Încetarea suspendării calității de membru al Colegiului Farmaciștilor din România

În conformitate cu:

        › LEGEA Nr. 95 Republicată din 14 aprilie 2006 , privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare
Titlul XIV - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România

Art. 592

(1) La cerere, membrii CFR care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de farmacist pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată.

        › DECIZIA Nr. 2 din 15 iunie 2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului

Art. 142

(1) La cerere, membrii Colegiului Farmaciştilor din România care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de farmacist pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată.

Documente necesare:

- Cerere de încetare a suspendării calității de membru al CFR

› Cererea se depune la Colegiul teritorial

› Colegiul teritorial transmite cererea către CFR

› Biroul Executiv al Consiliului Național al CFR emite Decizia privind aprobarea cererii de încetare a suspendătii calității de membru al CFR

› Decizia se comunică:

- Ministerului Sănătății – Direcția politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale;

- Colegiului teritorial;

- Petentului/ei.

› Colegiul teritorial va opera reînscrierea petentului/ei în Registrul unic al farmaciștilor din România, ca urmare a redobândirii calității de membru al CFR.


Suspendarea calității de membru al Colegiului Farmaciștilor din România

În conformitate cu:

        › LEGEA Nr. 95 Republicată din 14 aprilie 2006 , privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare
Titlul XIV - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România

Art. 592

(1) La cerere, membrii CFR care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de farmacist pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată.
(2) Pe durata suspendării la cerere a calităţii de membru al CFR se suspendă obligaţiile şi drepturile ce decurg din prezenta lege.

        › DECIZIA Nr. 2 din 15 iunie 2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului

Art. 142

(1) La cerere, membrii Colegiului Farmaciştilor din România care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de farmacist pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată.

(3) Pe durata suspendării, la cerere, a calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se suspendă obligaţiile şi drepturile ce decurg din prezentul statut.

Documente necesare:

- Cerere de suspendare a calității de membru al CFR

› Cererea se depune la Colegiul teritorial

› Colegiul teritorial transmite cererea către CFR

› Biroul Executiv al Consiliului Național al CFR emite Decizia privind aprobarea cererii de suspendare a calității de membru al CFR

› Decizia se comunică:

- Ministerului Sănătății – Direcția politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale;

- Colegiului teritorial;

- Petentului/ei.

› Colegiul teritorial va opera modificarea statusului de activitate al petentului/ei în Registrul unic al farmaciștilor din România, pe perioada suspendării.


Anularea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România

În conformitate cu:

        › LEGEA Nr. 95 Republicată din 14 aprilie 2006 , privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare
Titlul XIV - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România

Art. 592

(3) Întreruperea exercitării profesiei de farmacist pe o durată mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calităţii de membru al CFR.

        › DECIZIA Nr. 2 din 15 iunie 2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al
farmacistului

Art. 142

(2) Întreruperea sau suspendarea activităţii pe o durată mai mare de 5 ani atrage de drept pierderea calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi, pe cale de consecinţă, pierderea dreptului de liberă practică.

Documente necesare:

- Cerere de anulare a Certificatului de membru al CFR

› Cererea se depune la Colegiul teritorial/Cererea este formulată de Colegiul teritorial (după caz)

› Colegiul teritorial transmite cererea către CFR

› Biroul Executiv al Consiliului Național al CFR emite Decizia privind aprobarea cererii de anulare a Certificatului de membru al CFR

› Decizia se comunică:

- Ministerului Sănătății – Direcția politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale;

- Colegiului teritorial;

- Petentului/ei (după caz).

› Colegiul teritorial va opera eliminarea din Registrul unic al farmaciștilor din România.


Reînscrierea în Colegiul Farmaciștilor din România după o întrerupere a exercitării profesiei de farmacist pe o perioadă mai mare de 5 ani

În conformitate cu:

        › LEGEA Nr. 95 Republicată din 14 aprilie 2006 , privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare
Titlul XIV - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România

Art. 592

(3) Întreruperea exercitării profesiei de farmacist pe o durată mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calităţii de membru al CFR.
(4) O nouă înscriere se poate face numai în condiţiile prezentei legi şi cu avizul favorabil al Consiliului naţional al CFR.

        › DECIZIA Nr. 2 din 15 iunie 2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului

Art. 142

(4) Reînscrierea în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România şi reluarea activităţii profesionale după o întrerupere a exercitării profesiei mai mare de 5 ani se pot face numai în condiţiile legii şi cu avizul favorabil al Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, acordat în baza unei reatestări profesionale organizate de Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ.

Documente necesare:

 • Cerere de susținere a examenului de reatestare a competenței profesionale;

 • Copie CI;

 • Copie diplomă de licență.

› Documentele se depun la sediul CFR în vederea programării susținerii examenului.

› CFR eliberează o adeverință în care se menționează rezultatul obținut la examen.

› La Colegiul teritorial se depun:

- adeverința eliberată de CFR care confirmă promovarea examenului de reatestare a competenței profesionale;

- Copie CI;

- Copie diplomă de licență.

TEMATICA EXAMEN DE REATESTARE PROFESIONALĂ

 • Farmacocinetica generală

 • Farmacodinamia generală

 • Farmacotoxicologia generală

 • Farmacoterapia, farmacografia și farmacoepidemiologia generală

 • Hipnotice și sedative

 • Tranchilizante

 • Antidepresive

 • Neurotonice

 • Analgezice

 • Antitusive și expectorante

 • Antiastmatice

 • Antianginoase

 • Antihipertensive

 • Vasodilatatoare cerebrale și periferice

 • Medicația venelor și capilarelor

 • Diuretice

 • Antiulceroase

 • Antivomitive și propulsive gastrointestinale

 • Antidiareice și antiinflamatoare intestinale

 • Laxative-purgative și antiflatulente

 • Antiinflamatoare

 • Antibiotice și chimioterapice antimicrobiene

 • Picături pentru nas. Picături pentru ureche. Preparate lichide pentru aplicare pentru aplicare nazală și otică

 • Preparate injectabile: formulare, condiții de calitate

 • Preparate perfuzabile: clasificare, exemple

 • Picături pentru ochi

 • Unguente oftalmice

 • Formularea unguentelor. Baze de unguente oficinale

 • Supozitoare: formulare, preparare, condiții de calitate

 • Comprimate: formulare, preparare, condiții de calitate

 • Cansule gelatinoase

 • Comprimate cu eliberare modificată

 • Stabilitatea medicamentelor

 • Biodisponibilitatea formelor farmaceutice

 • Regimul produselor stupefiante și psihotrope

 • Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr. 95/2006, Titlul XIV

BIBLIOGRAFIE

 • Cristea Aurelia Nicoleta - Farmacologie Generală -ediția a 2-a, Editura Didactică și Pedagogică, București

  • editia a 2-a (revăzută și adăugită), 2014

 • Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru- Tehnologie Farmaceutică, Editura. Polirom, Iași

  • Vol. I -ediția a 4-a, 2017

  • Vol. II -ediția a 2-a, 2017

  • Vol. III -ediția a 3-a, 2021

 • Legea nr. 95/2006, republicată, Titlul XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România.


Acces la exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul României

1. Baza legală:

LEGEA Nr. 95 Republicată din 14 aprilie 2006 , privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare

Titlul XIV - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România

 • Cap. I Exercitarea profesiei de farmacist,

 • Cap. II Dispoziții privind exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul României de către farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene

În conformitate cu:

Art. 563 -Profesia de farmacist se exercită pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în farmacie, după cum urmează:

a) cetăţeni ai statului român;

b) cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene;

c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;

d) membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi deart. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE şi SEE şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).

 

2. Pentru farmaciștii cetățeni ai statelor terțe

Documente necesare:

 • Adresa eliberată de Ministerul Educației și Cercetării – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) de recomandare a efectuării unui stagiu de practică într-o farmacie publică sau de spital, agreată de Colegiul Farmaciștilor din România;

 • Adeverința de efectuare a stagiului de practică complet, într-o farmacie publică sau de spital;

 • Copie diplomă de licență;

 • Copie act de identitate;

 • Caiet de practică ștampilat și semnat de Colegiul teritorial, unde se află farmacia la care s-a efectuat stagiul de practică.

Dosarul se depune la sediul CFR, în vederea programării susținerii examenului de reevaluare a cunștințelor profesionale.

Tematică examen

 • Farmacocinetica generală

 • Farmacodinamia generală

 • Farmacotoxicologia generală

 • Farmacoterapia, farmacografia și farmacoepidemiologia generală

 • Hipnotice și sedative

 • Tranchilizante

 • Antidepresive

 • Neurotonice

 • Analgezice

 • Antitusive și expectorante

 • Antiastmatice

 • Antianginoase

 • Antihipertensive

 • Vasodilatatoare cerebrale și periferice

 • Medicația venelor și capilarelor

 • Diuretice

 • Antiulceroase

 • Antivomitive și propulsive gastrointestinale

 • Antidiareice și antiinflamatoare intestinale

 • Laxative-purgative și antiflatulente

 • Antiinflamatoare

 • Antibiotice și chimioterapice antimicrobiene

 • Preparate lichide pentru nas și pentru ureche

 • Preparate injectabile: formulare, condiții de calitate

 • Preparate perfuzabile: clasificare, exemple

 • Picături pentru ochi

 • Unguente oftalmice

 • Formularea unguentelor. Baze de unguente oficinale

 • Supozitoare: formulare, preparare, condiții de calitate

 • Comprimate: formulare, preparare, condiții de calitate

 • Cansule gelatinoase

 • Comprimate cu eliberare modificată

 • Stabilitatea medicamentelor

 • Biodisponibilitatea formelor farmaceutice

 • Regimul produselor stupefiante și psihotrope

 • Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr. 95/2006, Titlul XIV

Bibliografie

 • Cristea Aurelia Nicoleta - Farmacologie Generală -ediția a 2-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, ediția a 2-a (revăzută și adăugită), 2014

și

HOTĂRÂRE Nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

3. Verificarea cunoştinţelor lingvistice

În conformitate cu Art. 5851*):

(4) Colegiul Farmaciştilor din România poate efectua verificarea cunoştinţelor lingvistice numai după emiterea, conform normelor UE, a cardului profesional european de farmacist sau, după caz, numai după recunoaşterea calificării profesionale a farmacistului în cauză.

În aprecierea cunoştinţelor lingvistice, CFR va ţine cont de durata activităţii care urmează a fi desfăşurată.

Dovada cunoştinţelor lingvistice se poate face cu un certificat de competenţă lingvistică.


Atestarea faptului că farmacistul solicitant nu este / nu a fost membru al Colegiului Farmaciştilor din RomâniaDocumente necesare:

 • Cerere către Colegiul teritorial (se specifică țara în care se va exercita profesia de farmacist)

 • Copie act de identitate (CI/pașaport)

 • Copie diploma de licenta

 • Dovada achitării taxei de 50 Lei - într-unul dintre conturile Colegiului Farmaciștilor din România, afișate în secțiunea Contact

CFR eliberează o adeverință privind atestarea faptului că titularul acesteia nu este / nu a fost membru al Colegiului Farmaciştilor din România, în conformitate cu prevederile DECIZIEI Nr. 1 din 23 iunie 2018 privind aprobarea unor taxe pentru serviciile prestate de către Colegiul Farmaciştilor din România .